Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quãng Ngãi